Dushanbe

Khojand

Penjikent

Saritag

van Saritag naar Dushanbe

Kalayhumb

Khorugh Ishkashim Yamg Langar Murgab
Karakul Jelondy Jizev Kalayhumb - Dushambe